wyszukiwanie zaawansowane
Koszyk Twój koszyk jest pusty ...
1 » Regulamin2

Kontakt

 • Pony Shop
  Nowy Janków 8a
  05-250 Radzymin
 • E-mail:pony-shop@wp.pl
 • Telefon600 702 804

Promocje

T-Shirt HORKA CANDY

T-Shirt HORKA CANDY80,00 zł29,00 zł

Uwiąz QHP 2-metrowy

Uwiąz QHP 2-metrowy 25,00 zł18,00 zł

Uwiąz QHP 2-metrowy

Uwiąz QHP 2-metrowy 25,00 zł18,00 zł

Bryczesy HORKA LYNN

Bryczesy HORKA LYNN170,00 zł69,00 zł

Nasze hity

Regulamin

Regulamin sklepu
 
Sklep internetowy www.Ponyshop.pl prowadzony jest przez firmę:
AlleSiodła - Krzysztof Aniołek 
NIP: 567-169-12-35
REGON: 142188077  
z siedzibą w: Nowy Janków 8a, 05-250 Radzymin
 

Najważniejsze punkty regulaminu:

 1. Wszystkie podane w sklepie ceny są cenami brutto.
 2. Zamówienia w sklepie można składać poprzez sklep internetowy lub e-mailem: Pony-Shop@wp.pl
 3. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie wymaganych w formularzu danych oraz numeru telefonu umożliwiającego ewentualną weryfikację rzetelności złożonego zamówienia.
 4. Zamówiony towar dostarczamy  za pośrednictwem Poczty Polskiej lub Kuriera DPD. Za nieterminowe dostarczenie przesyłki spowodowane problemami występującymi w PP - sklep nie odpowiada.
 5. Za zakupy w sklepie można zapłacić w następującej formie: przelewem na rachunek bankowy bądź osobiście przy odbiorze.
 6. Kupujący ma 7 dni roboczych na sfinalizowanie transakcji.
 7. Składając zamówienie, klient świadomie zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia. Dane te nie są przetwarzane ani wykorzystywane w żadnym innym celu. Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania.
 8. Sklep realizuje zamówienia w przeciągu 24 h od momentu zaksięgowania wpłaty na naszym koncie

                                                          

Pełna treść regulaminu:

 1. Postanowienia ogólne
 2. Realizacja zamówienia
 3. Prawo odstąpienia od umowy
 4. Ochrona danych osobowych
 5. Reklamacja produktu
 6. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur
 7. Postanowienia końcowe
 

 

I. Postanowienia ogólne

Wszystkie ceny podane w sklepie są cenami brutto. Zamówienia można składać poprzez formularz dostępny w sklepie internetowym, jak również pocztą elektroniczną na adres Pony-Shop@wp.pl . Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez klienta.
 

II. Realizacja zamówienia

Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie wymaganych danych, umożliwiających otrzymanie przez klienta zamówionego towaru oraz numeru telefonu pozwalającego na weryfikację rzetelności złożonego zamówienia. Po przyjęciu zamówienia sprzedawca potwierdzi je pocztą elektroniczną lub telefonicznie. Sklep może odmówić realizacji zamówienia, którego rzetelności nie udało się potwierdzić. Moment telefonicznego lub e-mailowego potwierdzenia złożenia zamówienia przez sprzedawcę jest też okazją do ewentualnego skorygowania błędnie podanych danych osobowych lub błędnie dokonanego zamówienia. Późniejsze dokonanie zmian w zamówieniu może być utrudnione, gdyż od momentu potwierdzenia zamówienia przez sprzedawcę zostaje ono skierowane do realizacji i towar może znajdować się już w drodze do zamawiającego. Za zakupy w sklepie można zapłacić w następujący sposób:Przelewem na rachunek bankowy lub osobiście przy odbiorze.

Towary na zamówienie:
Czas oczekiwania na dostawę towarów na zamówienie wynosi do 10 dni.
Należność za zamówiony towar, dostępny wyłącznie na zamówienie, pobierana jest w formie zaliczki w wysokości 100% całkowitej wartości zamówienia i realizowana po wpłynięciu kwoty na nasze konto. W przypadku zwrotu towaru zakupionego na zamówienie sklep potrąca 50% całkowitej wartości towaru.


III. Prawo odstąpienia od umowy

Zgodnie z Ustawą  o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.(Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.), klient ma prawo do zwrotu towaru bez podania jakiejkolwiek przyczyny w okresie do 14 dni kalendarzowych od otrzymania towaru, pod warunkiem wypełnienia formularza odstąpienia od umowy i przesłania go pod adres: AlleSiodla Krzysztof Aniołek, Nowy Janków 8a, 05-250 Radzymin lub pocztą e-mail.
Zwracany towar nie może nosić żadnych śladów eksploatacji i używania. 
Zwrot przedmiotu przez konsumenta powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od daty przesłania oświadczenia.
Ponadto zwracany przez Klienta towar, aby został przyjęty przez Sprzedawcę powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu. Jeśli do zakupionego produktu był dołączony gratis to przy zwrocie musi on zostać dołączony do zwracanego produktu.
Warunkiem przyjęcia zwrotu jest dostarczenie do siedziby firmy towaru w stanie niezmienionym wraz z dowodem zakupu.
Za stan niezmieniony uważa się towary nie używane, nie testowane.
Umowa jest uważana za niezawartą, a konsument  ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru rzeczy.
Jeśli powyższe warunki nie będą dotrzymane zwrot nie zostanie przyjęty. 
Jeśli zwrot będzie przyjęty, wówczas w ciągu 10 dni kalendarzowych od daty wpłynięcia przesyłki nastąpi zwrot.
Kwotę za towar wraz z najniższym kosztem dostawy podanym w cenniku dostawy , zwracamy przelewem na wskazane konto.
Jeśli towar został zakupiony do celów prowadzonej działalności gospodarczej - taki zwrot nie przysługuje.
W przypadku nie przyjęcia zwrotu, klient zostanie poinformowany na wskazany adres mail o odrzuceniu zwrotu a towar zostanie odesłany na koszt klienta.
Nie przyjmujemy przesyłek odsyłanych ZA POBRANIEM.
Prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny nie obowiązuje w przypadku odbioru osobistego zamawianego towaru. W takim przypadku uznaje się, iż umowa została zawarta w siedzibie firmy, a Klient w pełni potwierdza zgodność towaru ze złożonym zamówieniem.
 


FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Miejscowość,data
Imię i nazwisko         
Adres zamieszkania
Nazwa sprzedawcy
Adres sprzedawcy
Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

Oświadczam, że zgodnie z Ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 ,odstępuję od umowy nr . . . . . . . . . . . . . . . . zawartej dnia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Proszę o zwrot kwoty. . . . . . . . . . zł (słownie:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .)  na konto nr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zwracam w stanie niezmienionym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  otrzymany dnia . . . . . . . . . . . . . . 
 

Podpis konsumenta


IV. Ochrona danych osobowych

Składając zamówienie, klient świadomie zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia. Dane te nie są przetwarzane ani wykorzystywane w żadnym innym celu. Jeśli klient składając zamówienie zgodzi się na otrzymywanie biuletynu jego dane (adres e-mail oraz imię) będą wykorzystywane również w celu wysyłania biuletynu. Dane osobowe umieszczone w bazie danych sklepu są przetwarzane wyłącznie dla jego potrzeb, nie są i nie będą też udostępniane innym podmiotom. Dane te są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883). Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania.
 

V. Reklamacja produktu 

Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej umowy pod adresem e-mail lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:
 1. imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,
 2. datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
 3. przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,
 4. wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.

Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie
Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. 
Odpowiedź na reklamację wysłana jest na podany prze Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.

VI. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasad dostępu do tych procedur

Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej.
Informacje o sposobie dostępu do ww.trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod adresem www.uokik.gov.pl, w zakładce "Rozstrzyganie sporów konsumenckich"


VII. Postanowienia końcowe

Adres prowadzenia działalności jest jednocześnie adresem korespondencyjnym sprzedawcy i brzmi on następująco: Nowy Janków 8a, 05-250 Radzymin. Niniejszy regulamin jest częścią treści zawieranej przez sklep oraz zamawiającego klienta umowy kupna - sprzedaży. Treść regulaminu jest dla stron obowiązująca zgodnie z brzmieniem z momentu złożenia przez klienta zamówienia.  O wszelkich zmianach w niniejszym regulaminie obowiązujących czasowo (np. przerwa urlopowa) klienci informowani są w najbardziej widocznym miejscu na stronie głównej - w powitaniu. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami - przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego praw


Przejdź do strony głównej
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl